$B;d$:$C$H5.J}$N;v$^$C$F$k$+$i!"$"$J$?$KBP$9$k5$;}$A%a!<%k$@$1$8$cEA$($-$l$^$;$s!# (B
 $B%a!<%k$@$1$8$cEA$($-$l$J$$5$;}$A<L??$H$7$FAw$j$^$9!#:#$O$3$l$/$i$$$7$+=PMh$J$$$1$I!":G9b$NI=8=$@$+$i!D$o$?$7$J$j$K9M$($?:G9b$N5$;}$A$J$s$G$9 (B

http://www.minamiego.com/rboard $B!!$3$3$+$i%a!<%k$7$F$/$l$l$P$$$D$@$C$F<L??$dF02h$rAw$k$3$H$,=PMh$k$s$G$9!"$o$?$7$N5$;}$AA4$F46$8<h$C$F$[$7$$ (B
 $B;d$NMg$N<L??$_$F$o$?$7$N5$;}$A46$8$H$C$F$/$@$5$$!#$"$J$?$K2q$$$?$$ (B

 $B%[%s%H:#F|$O2?;~$@$C$FJ?5$$@$7!";~4V$J$s$F5$$K$7$J$$$+$i!* (B
 $B2q$C$FFs?M$G5$;}$A$h$/$J$j$?$$!";d$,Aw$C$?F02h$_$?$$$KFs?M$G5$;}$A$h$/$J$j$?$$!# (B

http://www.minamiego.com/rboard
 $B$"$J$?$NJV;vBT$C$F$k$+$i!":#Lk0l=o$K2a$4$7$FM_$7$$$+$i!# (B
 $B;d!"$3$l0J>e$3$N%a!<%k$GB3$1$k%3%H$G$-$J$$$+$i!"%a%C%;!<%8Lc$($J$$$H$5$h$&$J$i$K$J$C$A$c$&$s$G$9!# (B
 $BK\Ev$K2q$$$?$$$G$9!#!#:G8e$K$J$k$1$IO"MmBT$C$F$^$9$+$i!# (B